تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۱
۰
 
فاز دوم خط سفید در منطقه ۱۸ عملیاتی شد
 
شهردارمنطقه ۱۸با تأکید بر اینکه در اجرای فاز نخست خط سفید، شریان های اصلی در دستور کار قرار داشت، گفت: عملیات اجرای طرح خط سفید در معابر اصلی با ۹۵ درصد پیشرفت رو به پایان است.
Share/Save/Bookmark
بلدیه، روابط عمومی شهرداری منطقه 18: وحید نوروزی با تأکیدبراینکه آلودگی هوا، ترافیک، آلودگی های زیست محیطی ازجمله مدیریت پسماند، اصلیترین چالشهای زیست محیطی پایتخت هستند، گفت: سالهاست که کاهش آلودگی هوابعنوان بحران زیست محیطی دردستورکاردولت وسازمان های متولی قرارگرفته است، بطوریکه شهرداری تهران نیزبه منظوررفع معضل ترافیک ودرنتیجه کاهش آلودگی هوابااجرای طرح آسمان آبی وزمین پاک پیش قدم شده است. شهردارمنطقه۱۸باتأکیدبراینکه شهرداری تهران بااجرای این کمپین درتلاش است تانظم وانضباط رابه حوزه اداره شهر بازگرداند، گفت: عدم حرکت خودرو ها بین خطوط، تجاوزخودرووموتورسیکلت به به گذرگاه عابر، ترددعابران ازعرض خیابان وعدم استفاده ازگذرگاه عابرپیاده، ورودهای غیرمجازبه محلهای ممنوعه و توقف در این محل ها ازجمله مواردی است که درشهرباآنهامواجهه هستیم، ازاینروتلاش شده درسایه اصلاح زیرساختهاوآموزش فرهنگ ترافیکی به شهروندان این مهم تحقق یابد. 
به گفته وی، باوجود آنکه شهرداری تهران متولی کاهش آلودگی هوادرپایتخت نیست، امابطورقطع مدیریت شهری دغدغه تنفس هوای پاک وسالم برای شهروندان رادارد، ازاینروبااجرای این طرح تصمیم داردآن بخش ازکاهش آلودگی هوا راکه بامشارکت شهروندان مؤثرخواهدبودرامدیریت کند.  
وی بابیان اینکه ۱۴۵تابلوترافیکی اعم ازتابلو های راهنمایی ومتغییرخبری مورد بازسازی قرارگرفته، گفت: همچنین تمامی گذرگاه عابر پیاده درشریانهای اصلی و درجه یک سطح منطقه ۱۸همسطح سازی شده است.  
شهردارمنطقه۱۸ادامه داد: براساس اجرای طرح انضباط ترافیکی واصلاح زیرساخت های ترافیکی، درفازنخست ساماندهی معابراصلی وشریانهای درجه یک دردستورکارقرارداشت، بطوریکه ساماندهی ۱۱تقاطع و۲شریان اصلی  درمنطقه۱۸دردستورکارقرارگرفته است، تاکنون۱۰تقاطع مورداصلاح ترافیکی اعم ازخط کشی کانال عابرپیاده ونصب دوربینهای ثبت تخلف قرار گرفته و تنها یک تقاطع دیگرباقی مانده است. 
وی درادامه تصریح کرد: یکی ازمسائلی که امروزدررانندگی شهرتهران گریبان مردم راگرفته، این است که عده ای موازین قانونی رارعایت می کنند، امامدام هدف انحراف به چپ وراست سایررانندگان قرارمی گیرند. آنچنانکه احساس عدالت درباره راننده ای که حقش این گونه تضعیف شده وسبب می شودوی نیزبه قوانین بی توجهی کند. ازاین رو یکی ازمهم ترین موضوعاتی که بایددرطرح «خط سفید» موردتوجه قرارمیگرفت توجه به سیستمهای کنترلی دقیق درزمان اجرای این طرح است که اکنون درمنطقه ۱۸، ۶دوربین نظارت تصویری درتقاطع زندیه – معلم ورجایی _معلم وغیره نصب شده، همچنین۵ تقاطع بهار، دادسرا، بانک ملی نیزبه دوربین ثبت تخلف عبورازچراغ قرمزمجهزشده اند.  
وی ازآغازفازدوم اجرای طرح خط سفید درمعابر وشریانهای درجه ۲ و ۳خبردادوگفت: طی سال جاری تمامی سطح منطقه ۱۸ به لحاظ ترافیکی اصلاح و بازپیرایی خواهدشد.  
نوروزی افزود: طی اجرای طرح خط سفید درمنطقه ۱۸، ۲دوربین کنترل سرعت نیز در بزرگراه آیت الله سعیدی تقاطع شهرداری منطقه و مقابل مترو نصب شده است.
کد مطلب: 20956
Share/Save/Bookmark
کلمات کليدی: سایت خبری بلدیه,خط سفید