دسترسی به سوابق توسعه شهری/برنامه ریزی برای آینده پایتخت

خبرگزاری فارس , 20 آبان 1397 ساعت 9:58


بلدیه | سخنگوی شورای شهر تهران گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی کشور محل رجوع و استناد محققین و پژوهشگران محسوب می‌شود و تمرکز اسناد و مدارک در این نهاد این فرصت مهم را برای مدیریت شهری تهران فراهم می‌کند تا به سوابق توسعه شهری تهران دسترسی پیدا کند.

علی اعطا در جلسه علنی امروز شورای شهر تهران گفت:  امضای تفاهم نامه میان شورای اسلامی شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران فارغ از جنبه های رسمی و سازمانی جنبه‌های کاربردی و در عین نمادینی نیز دارد.
وی ادامه داد: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مهمترین مراکز علمی و پژوهشی کشور محل رجوع و استناد محققین و پژوهشگران محسوب می‌شود و تمرکز اسناد و مدارک در این نهاد این فرصت مهم را برای مدیریت شهری تهران فراهم می‌کند تا به سوابق توسعه شهری تهران دسترسی پیدا کند و از این مجموعه ارزشمند برای برنامه‌ریزی های شهری آینده بهره ببرد.
سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر بپذیریم که وضعیت کنونی ما ریشه در گذشته دارد و امری مجزا و مجرد نیست و شناخت وضعیت امروزمان و یافتن راه حل های علمی و مبتنی بر واقعیت در گرو بررسی و شناخت گذشته است اهمیت دسترسی به این اسناد و بررسی آنها روشن تر می شود. بخش قابل توجهی از مسائل و مشکلات شهر تهران، در دهه‌های اخیر استمرار داشته و راه حل هایی نیز به تناوب بررسی و بعضاً به کار گرفته شده و برخی به فراموشی سپرده شده است گاهی یافتن راه حل های درست نیازمند بازگشت و مطالعه مسیری است که مدیریت شهری از آغاز پایتختی شهر تهران از سر گذرانیده است.
اعطا افرود: هم اکنون با همکاری میان شورای اسلامی شهر تهران و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نخستین گام این شناخت و بررسی تاریخی برداشته شده است. جنبه نمادین این تفاهم نامه یک دعوت عمومی از محققین و پژوهشگران برای همراهی با شورای اسلامی شهر تهران در بررسی سرگذشت شهر تهران و مدیریت شهری در آن است. این امر جز با یک مشارکت عمومی و همراهی جمعی فراهم نخواهد شد. شورای اسلامی شهر تهران به همراهی و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز علمی و پژوهشی کشور و محققین همه حوزه های مرتبط با مدیریت شهری چشم امید دارد.
وی ادامه داد: آنچه که بهانه انعقاد این تفاهم نامه شد یافتن مجلدهای صورت جلسات و مشروح مذاکرات انجمن شهر تهران در فاصله‌ سال‌های 1348 تا سال 1357 است. اکنون این اسناد که در ساختمان انجمن شهر واقع در ضلع شمالی پارک شهر برای سال‌ها حفظ شده بود شناسایی شده است و با انعقاد این تفاهم نامه در اختیار سازمان اسناد و کتابخانه جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت. این اسناد بازتاب دهنده بخش مهمی از تاریخ مدیریت شهری تهران است که مسائل و موضوعات متنوعی را منعکس می کند و می تواند به عنوان سابقه در برنامه‌ریزی های آینده شهر تهران نیز مورد استناد و بهره برداری قرار گیرد.


کد مطلب: 42443

آدرس مطلب: http://www.baladiye.com/fa/doc/news/42443/دسترسی-سوابق-توسعه-شهری-برنامه-ریزی-آینده-پایتخت

بلديه
  http://www.baladiye.com